Splošni pogoji poslovanja


Namen teh pogojev je opredeliti in določiti pravice in obveznosti prodajalca (dobavitelja) na eni strani in kupca (kupca, potrošnika) na drugi strani. Vsa pogodbena razmerja med prodajalcem in kupcem so sklenjena v skladu s pravom Slovaške republike. Če je potrošnik pogodbena stranka, pravna razmerja, ki niso urejena s temi pogoji, urejajo Zakon št. 40/1964 Coll., Civilni zakonik, s spremembami, Zakon št. 250/2007 Coll., Zakon o varstvu potrošnikov, s spremembami, Zakon št. 108/2000 Coll., Zakon o varstvu potrošnikov pri prodaji na domu in po pošti, s spremembami. Če je pogodbena stranka podjetnik, pravna razmerja, ki niso urejena s temi pogoji, ureja Zakon št. 513/1991 Coll., trgovinski zakonik, kakor je bil spremenjen.

Opredelitev


V teh Pogojih in določilih.


"E-trgovina" pomeni računalniški program - internetno aplikacijo, ki je na voljo v internetnem omrežju prek internetnega naslova https://www.mushroom.sk/ in katere glavna funkcionalnost je prikaz, izbira in naročanje blaga s strani uporabnika;
"Potrošniška pogodba" pomeni kupoprodajno pogodbo, katere pogodbeni stranki sta na eni strani dobavitelj in na drugi strani potrošnik;
"Prodajalec" (Dobavitelj) je oseba, ki pri sklepanju in izvajanju potrošniške pogodbe deluje v okviru svoje trgovske ali druge dejavnosti. Gre za trgovca, ki potrošniku ponuja ali prodaja izdelke ali storitve, in trgovca, ki kupcu neposredno ali prek drugih trgovcev dobavlja izdelek;
"Potrošnik" (kupec) pomeni osebo, ki kupuje izdelke ali uporablja storitve za svojo osebno uporabo ali za člane svojega gospodinjstva in ki pri sklepanju in izvajanju potrošniške pogodbe ne deluje v okviru svoje trgovske ali poslovne dejavnosti;
Kupec, ki ni potrošnik, je oseba, ki pri sklepanju in izpolnjevanju prodajne pogodbe deluje v okviru svoje trgovske ali druge dejavnosti;
Sklenitev prodajne pogodbe - kupčevo naročilo je predlog za sklenitev prodajne pogodbe. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v trenutku, ko prodajalec dostavi zavezujoče soglasje k osnutku kupčeve kupoprodajne pogodbe, tj. ko prodajalec zavezujoče potrdi kupčevo naročilo. Od tega trenutka dalje med prodajalcem in kupcem nastanejo medsebojne pravice in obveznosti, ki so opredeljene v kupoprodajni pogodbi in teh splošnih pogojih. Pogoji so sestavni del prodajne pogodbe;
"Nakupovalna košarica" pomeni del e-trgovine, ki se samodejno ustvari z aktiviranjem ustreznih funkcij s strani uporabnika v okviru njegovih dejanj v uporabniškem okolju e-trgovine, zlasti z dodajanjem ali odstranjevanjem blaga in/ali storitev in/ali spreminjanjem količine izbranega blaga in/ali storitev;
"Civilni zakonik" pomeni Zakon št. 40/1964 Coll., Civilni zakonik, kakor je bil spremenjen;
"Operater" pomeni družbo Frisbee Shop Europe Ltd, matična številka: 239495, s sedežem na Suite 15, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles;
"Podatki za dostop" pomenijo edinstveno prijavno ime in z njim povezano geslo, ki ga uporabnik vnese v bazo podatkov e-trgovine med registracijo;
"Registracija" pomeni elektronsko registracijo uporabnika v bazi podatkov E-shop z izpolnitvijo vsaj obveznih registracijskih podatkov v uporabniškem vmesniku E-shop in podatkov za dostop ter njihovo naknadno shranjevanje v bazi podatkov E-shop;
"Uporabnik" pomeni vsako pravno ali fizično osebo, ki uporablja e-trgovino;
"Uporabniški račun" pomeni del e-trgovine, ki je za vsakega posameznega uporabnika nastavljen z registracijo (tj. je edinstven za vsakega uporabnika) in je na voljo po vnosu podatkov za dostop;
"Blago" pomeni predmet, ki ga upravljavec ponudi v prodajo uporabniku prek e-trgovine, in licenco za uporabo tega predmeta, če je ponujena poleg blaga;
Postopek sklenitve pogodbe
Upravljavec prek e-trgovine uporabnikom ponuja sklenitev kupoprodajne pogodbe. Ponudba upravljavca za sklenitev kupoprodajne pogodbe je prikaz gumba z oznako "Naročilo" v uporabniškem vmesniku e-trgovine.
Za brezpogojni sprejem ponudbe upravljavca za sklenitev kupoprodajne pogodbe v skladu z odstavkom 2.1 teh splošnih pogojev se šteje, da uporabnik klikne na gumb z oznako "Naroči".
Brezpogojni sprejem ponudbe v skladu z odstavkom 2.2 teh pogojev pomeni sklenitev kupoprodajne pogodbe.
Pogodba je sklenjena v trenutku, ko elektronska informacija o uporabnikovem kliku na gumb "Naroči" prispe prek interneta na strežnik, na katerem je nameščena e-trgovina.
Uporabnik se zavezuje, da bo ustrezna besedilna polja v uporabniškem okolju e-trgovine izpolnil z resničnimi in popolnimi podatki, zlasti da bo izpolnil svoj e-poštni naslov, identifikacijske podatke in po potrebi naslov za dostavo. Uporabnik potrjuje, da upravljavec upravičeno šteje podatke, ki jih je vnesel, za pravilne in popolne ter da ni dolžan niti upravičen preverjati vnesenih podatkov.
Upravljavec pošlje uporabniku elektronsko sporočilo o sklenitvi kupoprodajne pogodbe na elektronski naslov, ki ga je uporabnik vnesel v ustrezno polje v uporabniškem okolju e-trgovine.

Kupoprodajna pogodba

Ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe začnejo veljati naslednje določbe:
Uporabnik od upravljavca kupi blago, ki ga je izbral v uporabniškem okolju spletne trgovine z vnosom v košarico, v količini, ki jo je izbral in/ali določil za blago v uporabniškem okolju spletne trgovine, uporabnik pa se zavezuje, da bo upravljavcu za blago plačal ceno, navedeno za to blago v uporabniškem okolju spletne trgovine.
Upravljavec ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe iz katerega koli razloga ali brez razloga, dokler blago ni odpremljeno uporabniku. Za odstop od kupoprodajne pogodbe se šteje tudi pravno dejanje upravljavca, ki pomeni obvestilo uporabniku, da mu naročenega blaga ni mogoče dobaviti.
Upravljavec ima pravico od uporabnika kadar koli zahtevati dodatno potrditev naročila in ima pravico odložiti odpremo blaga uporabniku, dokler od uporabnika ne prejme potrditve naročila.
Način pakiranja blaga določi izključno upravljavec.
Uporabnik je dolžan upravljavcu plačati stroške, povezane s pakiranjem in dostavo blaga uporabniku, v višini, ki je navedena za naročilo v uporabniškem okolju e-trgovine.
Uporabnik ima pravico, da med možnostmi, ki se mu prikažejo v uporabniškem okolju e-trgovine, izbere način plačila kupnine za blago in po potrebi drugih denarnih plačil upravljavcu.
Če kateri koli način plačila vsebuje informacije o stroških prenosa takega plačila, je uporabnik dolžan kriti stroške prenosa takega plačila, ki so za zadevno plačilo navedeni v uporabniškem okolju e-trgovine.
V primeru negotovinskega plačila z bančnim nakazilom mora uporabnik navesti variabilni simbol, ki ga določi upravljavec.
V primeru negotovinskega plačila je uporabnikova obveznost plačila nakupne cene izpolnjena, ko je zadevni znesek nakazan na bančni račun, ki ga določi upravljavec.
Upravljavec ima pravico, da uporabniku odobri popust na ceno blaga. Popusti na ceno blaga se lahko med seboj kombinirajo, razen če je pri posameznem popustu izrecno navedeno drugače.
Nakupna cena za blago ne vključuje nobenih plačil, pristojbin ali drugih nadomestil, ki jih mora uporabnik plačati za storitve tretjih oseb v zvezi s plačilom nakupne cene za blago; ti stroški so izključno stroški uporabnika.
Upravljavec si pridržuje lastninsko pravico na blagu, ki je predmet kupoprodajne pogodbe, dokler uporabnik v celoti ne plača kupnine za zadevno blago.
Izvajalec se zavezuje, da bo uporabniku dostavil blago v razumnem roku po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Vsi roki za dostavo Blaga, navedeni v uporabniškem vmesniku e-trgovine, so le okvirni.
Upravljavec uporabniku vedno pošlje davčni dokument - račun v elektronski obliki na elektronski naslov, ki ga je uporabnik vnesel v uporabniški vmesnik e-trgovine med naročilom.
Če upravljavec skupaj z blagom uporabniku zagotovi tudi darilo, je darilna pogodba med uporabnikom in upravljavcem sklenjena pod pogojem, da se v primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe darilna pogodba nemudoma razveljavi od začetka skupaj s kupoprodajno pogodbo, uporabnik pa je dolžan darilo vrniti ponudniku skupaj s kupljenim blagom.
Upravljavec zagotovi Uporabniku garancijo za kupljeno Blago, če je garancijski rok za zadevno Blago naveden v uporabniškem okolju e-trgovine, in sicer za čas trajanja navedenega garancijskega roka, pri čemer tako navedena garancija velja samo za Potrošnike.
Uporabnik je upravičen uveljavljati pravice, ki izhajajo iz nepravilne izpolnitve, pri upravljavcu na naslovu sedeža in/ali prostorov upravljavca. Za trenutek vložitve zahtevka se šteje trenutek, ko upravljavec
Tveganje izgube, poškodbe in/ali uničenja blaga, ki je predmet kupoprodajne pogodbe, preide na uporabnika, ki je potrošnik, v trenutku, ko uporabnik prejme blago.
Tveganje izgube, poškodbe in/ali uničenja blaga, ki je predmet pogodbe, preide na uporabnika, ki ni potrošnik, v trenutku, ko uporabnik prevzame blago.
Uporabniški račun
Uporabnik ima pravico ustvariti uporabniški račun z registracijo.
Uporabnik mora pred vstopom v uporabniški račun vnesti podatke za dostop.
Podatki za identifikacijo uporabnika, vneseni med registracijo, se štejejo za podatke, vnesene ob naročilu posameznega blaga, kar uporabnik stori po prijavi v svoj uporabniški račun.
Uporabnik tretjim osebam ne sme zagotoviti poverilnic za dostop ali kakršnega koli drugega dostopa do uporabniškega računa. Uporabnik mora sprejeti vse razumne previdnostne ukrepe, da jih ohrani zaupne. Uporabnik je v celoti odgovoren za vsako nepooblaščeno uporabo takih podatkov o dostopu ali uporabniškega računa in za vso škodo, ki jo s tem povzroči upravljavcu ali tretjim osebam. V primeru izgube, kraje ali druge kršitve pravice do uporabe teh gesel mora uporabnik o tem nemudoma obvestiti upravljavca. Operater uporabniku v razumnem roku zagotovi nove podatke o dostopu.
Upravljavec ima pravico enostransko spremeniti te pogoje; o spremembi obvesti uporabnika prek spletne trgovine in/ali po elektronski pošti na elektronski naslov uporabnika, ki je vpisan v bazo podatkov spletne trgovine. Uporabnik ima pravico zavrniti spremembe splošnih pogojev v 30 dneh od prve prijave v uporabniški račun po obvestilu o spremembi splošnih pogojev (v primeru dostave prek e-trgovine) ali od prejema zadevnega elektronskega sporočila v uporabnikov elektronski predal (v primeru dostave prek elektronskega sporočila) in iz tega razloga odpovedati obveznost v 30-dnevnem odpovednem roku, za katerega se stranki dogovorita, da je zadosten za zagotovitev podobne izvedbe od drugega ponudnika.

Informacije za potrošnika


Potrošnik ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe v štirinajstih (14) dneh po prejemu blaga. Če je predmet kupoprodajne pogodbe več vrst blaga ali dobava več delov, začne ta rok teči od datuma prejema zadnje dobave blaga. Odstop od kupoprodajne pogodbe je treba poslati upravljavcu (kot prodajalcu) v roku, določenem v tem odstavku.
Če potrošnik odstopi od kupoprodajne pogodbe, mora pisno sporočiti številko svojega bančnega računa za vračilo kupnine za blago, ki se lahko zmanjša, če so za to izpolnjeni zakonski razlogi.
Če potrošnik odstopi od kupoprodajne pogodbe v zvezi z blagom, ki je bilo upravljavcu vrnjeno poškodovano in/ali obrabljeno, zlasti če so bile odstranjene originalne oznake blaga (npr. etikete, nalepke itd.), je potrošnik upravljavcu dolžan povrniti stroške povrnitve blaga v prvotno stanje.
V primeru odstopa potrošnika od kupoprodajne pogodbe mora upravljavec potrošniku brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je bil upravljavec obveščen o odločitvi potrošnika, da odstopi od kupoprodajne pogodbe, vrniti kupnino.
Če je potrošnik na podlagi kupoprodajne pogodbe prejel blago, ki ga sestavljajo premičnine, ga je dolžan brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 14 dneh od dneva odstopa od kupoprodajne pogodbe, poslati nazaj upravljavcu ali ga izročiti na naslov upravljavčevih prostorov ali sedeža. Šteje se, da je rok upoštevan, tudi če so premičnine poslane upravljavcu najpozneje zadnji dan zgoraj navedenega roka.
Potrošnik odgovarja upravljavcu za vsako zmanjšanje vrednosti blaga zaradi ravnanja z blagom na način, ki ni potreben za seznanitev z naravo in značilnostmi zadevnega blaga, vključno z njegovo funkcionalnostjo.
Upravljavec uporabi možnost izvensodnega reševanja pritožb potrošnikov. V primeru pritožbe se lahko potrošniki brezplačno obrnejo na ustreznega zaposlenega pri upravljavcu prek e-poštnega naslova [email protected].

Postopek za pritožbe


Upravljavec je potrošniku odgovoren, da je blago ob prejemu brez napak. To ne velja, če je predmet kupoprodajne pogodbe blago z napakami, o katerih mora upravljavec potrošnika obvestiti, če je zanje vedel ali bi ob upoštevanju vseh okoliščin moral vedeti.
Če ima Blago napake, ima Potrošnik pravico zahtevati dobavo novega Blaga brez napak, razen če je to glede na naravo napake nerazumno ali če je bilo predmet Kupoprodajne pogodbe Blago z napakami, o katerih je Upravljavec, če so mu bile napake znane ali bi mu ob upoštevanju vseh okoliščin morale biti znane, obvestil Potrošnika. Če se napaka nanaša le na del Blaga, lahko potrošnik zahteva zamenjavo le tega dela Blaga; če to ni mogoče, ima potrošnik pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe.
Potrošnik ima v primeru napake, ki jo je mogoče odpraviti, tudi pravico do dobave novega Blaga ali zamenjave dela Blaga, razen če Blaga ni mogoče pravilno uporabljati zaradi ponovitve napake po popravilu ali zaradi večjega števila napak. V tem primeru ima potrošnik pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe.
Če potrošnik ne odstopi od kupoprodajne pogodbe ali ne uveljavlja pravice do dobave novega Blaga brez napak, zamenjave njegovih delov ali popravila Blaga, lahko potrošnik zahteva primeren popust na ceno Blaga. Potrošnik je upravičen tudi do razumnega popusta na ceno Blaga, če upravljavec ne more dobaviti novega Blaga brez napak, zamenjati dela Blaga ali popraviti Blaga ter če upravljavec ne odpravi napake v razumnem roku ali če bi odpravljanje napake potrošniku povzročilo znatne težave.
Potrošnik ni upravičen do pravice do pomanjkljive izpolnitve, če je vedel, da je blago pomanjkljivo, preden je prevzel blago, ali če je potrošnik povzročil napako.
Odgovornost upravljavca za napake na Blagu ne zajema obrabe Blaga, ki je posledica njegove običajne uporabe, v primeru Blaga, prodanega po nižji nakupni ceni, napake, za katero je bila dogovorjena nižja nakupna cena, v primeru rabljenega Blaga pa napake, ki ustreza stopnji uporabe ali obrabe, ki jo je imelo Blago ob prevzemu s strani potrošnika, ali če to izhaja iz narave Blaga.
Če je blago v garanciji, ima potrošnik pravico zahtevati odgovornost za napake v garancijskem roku.
Na zahtevo potrošnika upravljavec potrošniku izda garancijski list. Če narava Blaga to dopušča, zadostuje, da se potrošniku namesto garancijskega lista izda dokazilo o nakupu Blaga, ki vsebuje podatke, ki jih mora vsebovati garancijski list.
Če potrošnik uveljavlja pravico do odprave napak na blagu s popravilom blaga, v primeru blaga, za katerega je za namene garancijskih popravil določen trgovec, ki ni upravljavec in ima sedež ali poslovno enoto v istem kraju kot upravljavec ali v kraju, ki je bližje potrošniku, potrošnik uveljavlja pravico do garancijskih popravil pri tem trgovcu.
Reklamacija Blaga, vključno z odpravo napak zadevnega Blaga, mora biti obravnavana brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 30 dneh od datuma reklamacije, razen če se upravljavec in potrošnik ne dogovorita za daljši rok. Po izteku tega obdobja ima potrošnik enake pravice, kot če bi šlo za bistveno kršitev pogodbe.
Rok za obravnavo reklamacije ne poteče, če upravljavec od potrošnika ni prejel vseh dokumentov, ki so potrebni za obravnavo reklamacije, dokler dokumenti niso dostavljeni.
Upravljavec ali subjekt, ki ga določi upravljavec, pozove potrošnika, da prevzame popravljeno blago po ustrezni obravnavi reklamacije.
Pravica do uveljavljanja pravic, ki izhajajo iz napak Blaga, preneha v primeru nestrokovne montaže ali nestrokovnega zagona Blaga, pa tudi v primeru nestrokovnega ravnanja, tj. zlasti v primeru uporabe Blaga v pogojih, ki ne ustrezajo parametrom, določenim v dokumentaciji za Blago.


Alternativno reševanje sporov


Stranka - potrošnik - ima pravico, da se obrne na upravljavca - prodajalca z zahtevkom za odškodnino po elektronski pošti na naslov [email protected], če ni zadovoljna z načinom, kako je prodajalec obravnaval njeno pritožbo, ali če meni, da je prodajalec kršil njene pravice. Če prodajalec na to zahtevo odgovori negativno ali se ne odzove v 30 dneh od njenega pošiljanja, ima potrošnik pravico vložiti predlog za začetek alternativnega reševanja spora pri subjektu za alternativno reševanje sporov (v nadaljnjem besedilu: subjekt ARS) v skladu z zakonom št. 391/2015 Z. z., zakonom št. 391/2015 Z. z., zakonom št. 391/2015 Z. z., zakonom št. 391/2015 Z. z.
Alternativno reševanje sporov lahko uporabi samo potrošnik - fizična oseba, ki pri sklepanju in izvajanju potrošniške pogodbe ne deluje v okviru svoje dejavnosti, zaposlitve ali poklica. Alternativno reševanje sporov velja samo za spore med potrošnikom in prodajalcem, ki izhajajo iz potrošniške pogodbe ali so z njo povezani. Alternativno reševanje sporov velja le za pogodbe na daljavo. Alternativno reševanje sporov se ne uporablja za spore, katerih vrednost ne presega 20 EUR. Subjekt ARS lahko od potrošnika zahteva plačilo pristojbine za začetek postopka ARS v višini največ 5 EUR z DDV.

Varstvo osebnih podatkov


Upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov upošteva Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: GDPR) in Zakon št. 18/2018 Z. z. o varstvu osebnih podatkov ter o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov.
Podrobne informacije o tem, kako zbiramo, obdelujemo in varujemo osebne podatke naših strank pri uporabi naših storitev, so urejene v pravilniku o zasebnosti.

Piškotki


Upravljavec uporabnika obvešča, da obdeluje njegove piškotke, vključno s trajnimi piškotki, in da se uporabnik s tem strinja.

Soglasje iz prejšnjega odstavka se izda za obdobje enega leta/leto.

Upravljavec obdeluje piškotke uporabnika za prilagajanje vsebine in oglasov, uporabo funkcij družabnih medijev in analizo prometa. Upravljavec deli informacije o uporabnikovi uporabi e-trgovine s svojimi partnerji za družbene medije, oglaševanje in analitiko.

Uporaba e-trgovine


Upravljavec uporabniku podeljuje neizključno licenco za uporabo e-trgovine na način, predviden s temi pogoji.
Upravljavec ima pravico spremeniti e-trgovino, tj. njeno tehnično zasnovo in/ali uporabniški vmesnik.
Upravljavec ima pravico omejiti ali prekiniti delovanje e-trgovine ali dostop do nje za čas, ki je potreben za vzdrževanje ali popravilo e-trgovine.
Uporabnik je pri uporabi spletne trgovine dolžan upoštevati veljavno in učinkovito zakonodajo Slovaške republike in Evropske skupnosti. Uporabnik mora upravljavcu ali tretjim osebam v celoti povrniti škodo, ki jo povzroči s kršitvijo te obveznosti s strani uporabnika.
V primeru kršitve teh splošnih pogojev ali kupoprodajne pogodbe ali veljavne in učinkovite zakonodaje ima upravljavec pravico ukiniti uporabniški račun.

Izjave upravljavca


Upravljavec izjavlja, da so zapisi podatkov v e-trgovini kot elektronskem sistemu zanesljivi in se izvajajo sistematično ter so zaščiteni pred spremembami.
Zaradi tehnične napake v e-trgovini se lahko prikaže nakupna cena Blaga, ki ne ustreza običajni ceni takšnega Blaga na trgu; v tem primeru Upravljavec ni dolžan dobaviti Blaga po prikazani nakupni ceni, temveč mora stopiti v stik z Uporabnikom in ga obvestiti o dejanski nakupni ceni zadevnega Blaga, Uporabnik pa ima pravico odločiti, ali bo sprejel Blago po dejanski nakupni ceni, in če se to ne zgodi, se kupoprodajna pogodba razveljavi z začetkom.
Uporabnik se zaveda, da so fotografije blaga v e-trgovini lahko ilustrirane ali dajejo izkrivljen vtis zaradi pretvorbe v prikaz v tehničnih sredstvih uporabnika, zato mora uporabnik vedno prebrati celoten opis zadevnega blaga in se v primeru dvoma obrniti na upravljavca.
Kontaktni podatki upravljavca za komunikacijo z uporabnikom so navedeni v uporabniškem vmesniku e-trgovine v razdelku O nas.

Pravica do odstopa od kupoprodajne pogodbe


Kupec ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe brez navedbe razloga v skladu s členom 7 in naslednjimi. 102/2014 Coll. o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo (v nadaljnjem besedilu: Zakon o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo) v 14 dneh od prejema blaga ali od dneva sklenitve pogodbe o opravljanju storitev ali pogodbe o zagotavljanju elektronskih vsebin, ki niso dostavljene na materialnem nosilcu, če je prodajalec pravočasno in pravilno izpolnil obveznosti obveščanja iz 3. člena Zakona o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo. Prodajalec podaljša rok za odstop od kupoprodajne pogodbe brez navedbe razloga na 99 dni.
V tem roku ima kupec pravico, da blago po prejemu razpakira in ga preizkusi na način, podoben običajnemu načinu nakupa v klasični "kamniti" trgovini, kolikor je to potrebno za ugotavljanje napak, lastnosti in funkcionalnosti blaga.
Kupec mora blago poslati nazaj ali ga izročiti prodajalcu ali osebi, ki jo prodajalec pooblasti za prevzem blaga, v 14 dneh od dneva odstopa od pogodbe. To ne velja, če prodajalec predlaga, da blago prevzamete osebno ali prek osebe, ki jo pooblasti prodajalec. Šteje se, da je rok iz prvega stavka upoštevan, če je bilo blago izročeno v prevoz najpozneje zadnji dan roka.
Odstop od pogodbe ni mogoč v primeru blaga v zaščitni embalaži, ki zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerno za vračilo in katerega zaščitna embalaža je bila po dostavi poškodovana.
Če je kupec že prevzel naročeno blago, ga mora vrniti v originalni nepoškodovani embalaži. Če kupec vrne naročeno blago poškodovano, delno porabljeno ali v stanju, ki ne ustreza stanju, v katerem ga je prodajalec poslal, kupec priznava, da ima prodajalec pravico do povračila tako nastale škode, ki jo je prodajalec dolžan dokazati, od zneska, ki ga je kupec plačal za naročeno blago.
Kupec mora v odstopu od pogodbe navesti tudi kontaktne podatke in številko računa, na katerega naj prodajalec nakaže znesek, plačan za naročeno blago.Prodajalec je dolžan kupcu brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 14 dneh od datuma prejema obvestila o odstopu od pogodbe, vrniti vsa plačila, ki jih je od kupca prejel na podlagi pogodbe ali v zvezi z njo. Prodajalec kupcu ni dolžan vrniti takšnih plačil, preden je blago dostavljeno kupcu ali dokler kupec ne dokaže, da je bilo blago poslano nazaj prodajalcu, razen če prodajalec predlaga, da blago prevzame osebno ali prek osebe, ki jo pooblasti prodajalec.
Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, se ta razveljavi od samega začetka, prav tako pa tudi vse dodatne pogodbe, povezane s kupoprodajno pogodbo, od katere je kupec odstopil. Od kupca ni mogoče zahtevati nobenih stroškov ali drugih plačil v zvezi z odstopom od dodatne pogodbe, razen stroškov in plačil iz tretjega odstavka 9. člena, tretjega in petega odstavka 10. člena Zakona o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo ter cene storitve, če je predmet pogodbe opravljena storitev in je bila storitev v celoti opravljena.
Kupec nosi stroške vračila blaga prodajalcu ali osebi, ki jo je prodajalec pooblastil za prevzem blaga. To ne velja, če se je prodajalec strinjal, da jih nosi sam, ali če ni izpolnil svoje obveznosti iz člena 3(1)(i) Zakona o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo.
Kupec je odgovoren le za zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica takšnega ravnanja z blagom, ki presega ravnanje, potrebno za ugotavljanje lastnosti in funkcionalnosti blaga. Potrošnik ni odgovoren za zmanjšanje vrednosti blaga, če prodajalec ni izpolnil obveznosti obveščanja o potrošnikovi pravici do odstopa od pogodbe v skladu s členom 3(1)(h) Zakona o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo.
Če kupec odstopi od pogodbe in prodajalcu izroči Blago, ki je rabljeno, poškodovano ali nepopolno, se kupec zaveže prodajalcu plačati vrednost, za katero se je vrednost Blaga zmanjšala v smislu 457. člena civilnega zakonika, v dejanskem znesku in stroške, ki jih ima prodajalec v zvezi s popravilom Blaga in vzpostavitvijo prvotnega stanja, izračunane v skladu s cenikom za (po)garancijski servis Blaga. Kupec je dolžan prodajalcu v skladu s to točko reklamacij in splošnih pogojev plačati odškodnino, ki ne presega razlike med nakupno ceno blaga in vrednostjo blaga v času odstopa od kupoprodajne pogodbe.
V skladu s šestim odstavkom 7. člena Zakona o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo kupec ne more odstopiti od pogodbe, katere predmet je:

Prodaja blaga, izdelanega po posebnih zahtevah potrošnika, blaga po meri ali blaga, izdelanega posebej za enega potrošnika,

prodaja blaga v zaščitni embalaži, ki zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerno za vračilo in katerega zaščitna embalaža je bila po dostavi poškodovana,

prodajo zvočnih, vizualnih in avdiovizualnih posnetkov, knjig ali računalniške programske opreme, ki se prodajajo v zaščitni embalaži, če potrošnik to embalažo odvije,

dobavo elektronske vsebine, ki ni na otipljivem nosilcu podatkov, če se je dobava začela z izrecnim soglasjem potrošnika in je ta izjavil, da je bil ustrezno obveščen o tem, da
potrošnik z izraženo privolitvijo izgubi pravico do odstopa od pogodbe

prodaja blaga, ki ga je kupec po sklenitvi pogodbe in prejemu blaga od prodajalca sestavil, sestavil ali uporabljal tako, da ga prodajalec brez večjega napora in stroškov ne more vrniti v prvotno stanje, npr. sestavljeno ali sestavljeno pohištvo itd.

Končne določbe


Za razmerja, ki jih ti pogoji prodaje in reklamacije ne urejajo, veljajo ustrezne določbe civilnega zakonika, zakona št. 22/2004 Coll. št. 128/2002 Coll. št. 284/2002 Zb. o državnem nadzoru notranjega trga na področju varstva potrošnikov ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen z zakonom št. 284/2002 Zb. s spremembami in Zakon št. 102/2014 Coll. o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo.
Nadzorni organ je slovaški trgovinski inšpektorat.
Potrošnik se lahko obrne na organ za alternativno reševanje potrošniških sporov, ki je (čeprav le nezavezujoče) pristojen za obravnavo sporov med potrošnikom kot stranko e-trgovine in upravljavcem e-trgovine.
Ti prodajni in reklamacijski pogoji začnejo veljati za kupca ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe.

Veljavno pravo


Za te pogoje in nakupno pogodbo velja pravo Slovaške republike.

Učinkovitost
Ti pogoji veljajo od 17. maja 2019.